Kyu Shin Do aikido Logo

Kyu Shin Do Aikido North Shore

Teaching Aikido on Auckland's North Shore since 1992.